ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
   چاپ   کمينه 

سلماس

مسکن و مغازه   کمينه 
مشخصات واحدهای تجاری پروژه سپهر1 | آدرس محل مراجعه
 
نمایش تک صفحه ای

    آدرس پروژه: خیابان امام – ساختمان مسکونی تجاری سپهر1
    تعداد واحد : 12واحد
     متراژ واحد  1 :  طبقه 2- دفتر تک اتاقه- 33 مترمربع
    متراژ واحد  2 : طبقه 2- دفتر دو اتاقه- 58.4 مترمربع
    متراژ واحد  3 : طبقه 3- دفتر سالنی- 32.7 مترمربع
    متراژ واحد  4 : طبقه 3- دفتر تک اتاقه- 33 مترمربع
    متراژ واحد  5 : طبقه 3- دفتر تک اتاقه- 39.7 مترمربع
    متراژ واحد  6 : طبقه 3- دفتر دو اتاقه- 58.4 مترمربع
    متراژ واحد  7 : طبقه 4- دفتر سالنی- 32.7 مترمربع
    متراژ واحد  8 : طبقه 4- تک اتاقه- 33 مترمربع
    متراژ واحد  9 : طبقه 4- تک اتاقه- 47.82 مترمربع
    متراژ واحد  10 : طبقه 4- دفتر دو اتاقه- 61.1 مترمربع
    متراژ واحد زیر زمین: 142 مترمربع
    متراژ واحد تجاری همکف : 172 متر مربع
    پیشرفت فیزیکی : 100%
*فاقد شرایط (فروش آزاد)
 


مشخصات واحدهای تجاری پروژه سپهر1 | صفحه 1 از 2 | آدرس محل مراجعه