ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
بازسازی واحدهای خسارت دیده   کمينه 

 

عنوان فعالیت : بازسازی واحدهای خسارت دیده

تعریف فعالیت

بازسازی واحدهای خسارت دیده : بعد از وقوع حادثه های طبیعی و غیر مترقبه سازمانها و ارگانهای عملیاتی نسبت به بازسازی و سامان دهی واحدها اقدام می نمایند.

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1- مدارک شناسایی مالک

2- مدارک شناسایی ملک

3- عکس 4*3

4- ارائه نقشه ساختمانی به همراه پروانه ساختمانی

زمان : در صورت اعتبار زمین سریع اقدام خواهد شد.

امتیاز بندی : فقط واحدهای خسارت دیده

خلاصه مراحل

بعد از وقوع و تعیین خسارت نسبت به بازسازی واحدها طبق نقشه و پروانه های صادره از مراجع قانونی اقدام می شود.

گام

مراحل

1

ارائه معرفی نامه از سازمانهای معتبر در خصوص وقوع حادثه وتخریب واحد

2

بازدید کارشناس فنی و اعلام نظر در خصوص واحد ساختمانی

3

تشکیل پرونده و ارائه به بنیاد، اخذ مدارک و کنترل آنها و معرفی به بانک عامل

4

درخواست صدور پایانکار

5

بازدید ناظران و ارائه پایانکار ساختمانی