ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
مطالب ..................................   کمينه 
    کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 27149  تعداد امتیازدهی:  1   (Article Rating 


آگهي فراخوان مناقصه عمومي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجا نغربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل راه از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت و پيمانكاران كه تمايل به شركت د رمناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ     90/05/31نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند

 

      آگهي فراخوان مناقصه عمومي     
بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجا نغربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل راه از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت و پيمانكاران كه تمايل به شركت د رمناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ     90/05/31نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند 
رديف  نام پروژه  شهرستان  شرح عمليات پروژه   مبلغ برآورد اوليه ( به ريال )   مبلغ تضمين    ( به ريال ) 
1  حاصل قوبي امير اباد  مياندواب  مخلوط ريزي و زيرسازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 8.000 مترمربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        518,935,000      7,094,675
2  مراد خانلو  مياندواب  مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - اسفالت ريزي 5.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        311,221,500      6,056,108
3  قره سقال مياندواب  آوار برداري ؛ خاكبرداري و خاكريزي 3.000 متر مكعب - جوي بتني 900 متر - كانيو بتني 900 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - سنگ فرش 2.500 متر مربع - پل تقاطعات  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        796,455,900      8,482,280
4  قينرجه  تكاب  خاك برداري و خاكريزي 1.100 متر مكعب - جوي بتني 500 متر طول - كانال سنگي 100 متر طول - سنگفرش 500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - آلمان بنياد و پل تقاطعات و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        750,231,700      8,251,159
5 عربشاه گروس  تكاب  سنگفرش 1.500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - المان بنياد و پل تقاطعات و ايستگاه خودروي عمومي و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        693,054,500      7,965,273
6  قيزقاپان سنگ  تكاب  سنگ فرش 5.500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - اجراي كانيو 150 متر - المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        781,350,150      8,406,751
7  چپلوجه  شاهين دژ آوار برداري ؛خاكبرداري و خاكريزي 500 متر مكعب - جوي بتني 600 متر - كانيو بتني 300 متر - مخلوط ريزي  و زير سازي 1.500 متر مكعب - سنگ فرش 1.500 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد- و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي       600,341,300      7,501,707
8  حاجي اباد شاهين دژ آوار برداري ،خاكبرداري و خاكريزي 3.500 متر مكعب - جوي بتني 1.200 متر - كانيو بتني 1.200 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 1.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي       790,999,200      8,454,996
9  عباس بولاغي  شاهين دژ مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 8.000 متر مربع - پياده روسازي 1.000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطعات ، ايستگاه و المان يادبود بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        736,184,000      8,180,920
10  قره قويونلو  شاهين دژ آوار برداري ،خاكبرداري وخاكريزي 3.050 متر مكعب - جوي بتني 700 متر - كانيو بتني 700 متر - اجراي زير اساس 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 700 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        527,771,700      7,138,859
11  كوسه  بوكان  سنگ فرش 5.000 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200 متر مكعب - جوي سنگي 250 متر - كانيو سنگي 270 متر - اجراي پل فلزي تقاطعات - ايستگاه خودروي عمومي و المان بنياد  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        891,525,660      8,957,628
12  گل مرزينك  بوكان  آوار برداري ، خاكبرداري و خاك ريزي 6.000 متر مكعب - جوي بتني 700 متر - كانيو بتني 700 متر - سنگ فرش 3.200 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        791,848,500      8,459,243
13 خانقاه  بوكان  آوار برداري ، خاك برداري و خاك ريزي 4.000 متر مكعب - جوي بتني 200 متر - جوي سنگي 180متر - كانال سنگي 350 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 2.500 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        711,386,740      8,056,934
14  حاجي لك  بوكان  آوار برداري ،خاك برداري و خاك ريزي 1.500 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 2.500 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        641,521,500      7,707,608
15  حاجي آباد آختاچي  بوكان  آوار برداري ، خاك برداري و خاك ريزي 3.600 متر مكعب - جوي بتني 600 متر - كانيو بتني 500 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - سنگ فرش 2.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        525,485,900      7,127,430
16  گندويلا  اشنويه  عمليات خاكي 1.170 متر مكعب - جوي بتني 700 متر طول - كانيو بتني 1.000 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       417,563,580      6,587,818
17  سنگان  اشنويه  عمليات خاكي 857 متر مكعب - جوي بتني 80 متر طول - كانيو بتني 1.090 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي ( زير اساس ) 1.000 متر مكعب -كانال سنگي 230 متر طول و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        388,742,356      6,443,712
18  آقا بيگلو نقده  خاكبرداري و خاكريزي 1.000 متر مكعب - ديوار حائل 200 متر طول - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10مورد - احداث پارك كودك 500 متر مربع - سرعتگير 40 متر طول - اجراي پل آهني تقاطعها 1.500 كيلوگرم - ايستگاه خودرو ترددعمومي - اجراي نرده فلزي 400 متر طول - ساماندهي فضاي سبز 400 متر مربع - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       815,363,450      8,576,817
19 آقا بيگلو نقده  مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - اسفالت ريزي معابر 6.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       494,032,000      6,970,160
20  بالقچي  نقده  آوار برداري 450 متر مكعب - خاكبرداري و خاكريزي 500 متر مكعب - جوي بتني 750 متر طول - كانيو بتني 1.200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - اجراي- جداره سازي 200 متر مربع -پيرنشين و نيمكت 10 مورد - احداث پاركت كودك600 متر مربع - پل آهني تقاطعها3.000 كيلو گرم - اجراي پل بتني نقاطعها 50 متر طول ( دال بتني ) - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       959,648,350      9,298,242
21  توپوز آباد  نقده  عمليات خاكي 2.420 متر مكعب - جوي بتني 460 متر طول - كانيو بتني 1.530 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200 متر مكعب - پياده روسازي و سنگفرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - احداث پارك كودك 500 متر مربع - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني نقاطعها 2.500 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       930,818,660      9,154,093
22  راهدانه  نقده  عمليات خالي 1.440 متر مكعب - جوي بتني 1.200 متر طول - كانيو بتني 1.100 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 2.500 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        977,976,410      9,389,882
23  حاجي خوش  مهاباد عمليات خاكي 900 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - اسفالت ريزي 7.500 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        555,701,100      7,278,506
24  قپي بابا علي  مهاباد عمليات خاكي 100 متر مكعب - جوي بتني 200 متر طول - كانيو بتني 400 متر طول - مخلو ط ريزي و زير سازي 300 متر مكعب - پياده رو سازي و سنگ فرش معابر 950 متر مربع - پيرنشين و يانيمكت 3 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها عمومي - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       424,352,050      6,621,760
25 بصري  مهاباد عمليات خاكي 1.000 متر مكعب - جوي بتني 320 متر طول - كانيو بتني 320 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگفرش معابر 1.400 متر مربع - جداره سازي 100 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت سه مورد - اجراي پل آهني - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي        423,749,245      6,618,746
26  يوسفكند  مهاباد عمليات خاكي 1.900متر مكعب -- مخلوط ريزي و زير سازي 1.400 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.500 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 950 متر مربع - - پيرنشين و يا نيمكت - اجراي پل آهني تقاطعها  عمومي  - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        616,534,800      7,582,674
27 اشنو زنگ  پيرانشهر  عمليات خاكي 500 متر مكعب - جوي سنگي 220 متر طول - كانيو بتني 220 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 300 متر مكعب - اسفالت ريزي 150 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 650 متر مربع - جداره سازي 100 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت - اجراي پل آهني تقاطعها - تكميل فضاي سبز و سايرعمليا ت مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        334,076,650      6,170,383
28 بادين آباد  پيرانشهر  عمليات خاكي 1.600 متر مكعب - جوي بتني 350 متر طول - كانيو بتني 900 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 800 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.150 متر مربع - جداره سازي 300 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها - اجراي يادمان و فضاي سبز - ايستكاه خودروي عمومي  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        648,019,400      7,740,097
29  خرنج  پيرانشهر  عمليات خاكي 3.200 متر مكعب - جوي بتني 350 متر طول - كانيو بتني 950 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 350 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها - اجراي يادمان و فضاي سبز - ايستكاه خودروي عمومي  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        691,742,750      7,958,714
30  رزگاري  پيرانشهر  عمليات خاكي 1.600 متر مكعب - جوي بتني 600 متر طول - كانيو بتني 1.200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.100 متر مربع - جداره سازي 250 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        728,429,875      8,142,149
31 كوپر پيرانشهر  عمليات خاكي 2.250 متر مكعب - جوي بتني 200 متر طول - كانيو بتني 1.100 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع - جداره سازي 1.000 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 50 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        893,477,050      8,967,385
32  اسلام آباد  سردشت  عمليات خاكي 900 متر مكعب - جوي سنگي  200 متر طول - كانيو سنگي 200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 700 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - ديوار حائل 100 متر مكعب - اجرا ي المان - اجراي پل آهني تقاطعها و فضاي سبز ، ايستگاه خودرو  -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        705,982,000      8,029,910
33 واوان  سردشت  عمليات خاكي 1.850 متر مكعب - جوي بتني 500 متر طول - كانيو بتني 500 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 20 مورد - ديوار حائل 200 متر مكعب -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        712,296,650      8,061,483
34  بيوران عليا  سردشت  عمليات خاكي 1.800 متر مكعب  - كانيو بتني 900 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع - جداره سازي 1.000 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - ديوار حائل 100 متر مكعب -  اجراي المان  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        794,189,850      8,470,949
35 نلاس  سردشت  عمليات خاكي 1.250 متر مكعب - جوي بتني 1.170 متر طول - كانيو بتني 1.170 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 2.050 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1.800 متر مربع -  - ديوار حائل 50 متر مكعب -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        987,932,120      9,439,661
36 يولاگلدي  شوط  پياده روسازي 2.000 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        250,000,000      5,750,000
37 كلوانس  خوي  آسفالت ريزي 3.000 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        160,000,000      5,300,000
38  بهلول آباد  پلدشت  اجراي جوي سنگي 1.300 متر طول - اجراي كانيو سنگي 1.300 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        550,000,000      7,250,000
39  آغ گل  ماكو  آسفالت ريزي 8.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        400,000,000      6,500,000
40  ذلكه  ماكو  زير سازي و آسفالت ريزي 5.000 مترمربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        350,000,000      6,250,000
41  قره خاج  ماكو  اجراي سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       370,000,000      6,350,000
42 كوزه رش  سلماس  پياده روسازي 500 متر مربع - اجراي جوي بتني 300 متر طول - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        160,000,000      5,300,000
43  ملحم  سلماس  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 2.600 متر طول - اجراي كانال سنگي 30 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.400 متر مكعب - اجراي پل فلزي تقاطع ها - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        880,000,000      8,900,000
44  سعلكده  خوي  اجراي جوي بتني 580 متر طول - پياده روسازي 1.810 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        450,000,000      6,750,000
45 پكاجيك  خوي  اسفالت ريزي و روسازي مسير 8.400 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
46  كشمش تپه  ماكو  اجراي جوي بتني 450 متر طول - اجراي كانيو بتني 450 متر طول - اجراي زير اساس 1.000 متر مكعب - پياده روسازي 1.000 متر مربع ( اجراي سنگ فرش ) اجراي مبلمان - نصب پيرنشين و المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        340,000,000      6,200,000
47  قره زمين  شوط  اجراي جوي سنگي 900 متر طول - اجراي كانيو سنگي 900 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        400,000,000      6,500,000
48 مخين  خوي  اجراي جوي بتني 650 متر طول - اجراي كانيو بتني 650 متر طول - پياده روسازي 1.500 متر مربع ( سنگ فرش ) - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.300 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        670,000,000      7,850,000
49 قشلاق  خوي  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 800 متر طول -- اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.200 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        800,000,000      8,500,000
50 كرتي  خوي  اجراي جوي بتني 900 متر طول - اجراي كانيو بتني 900 متر طول - اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.840 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        780,000,000      8,400,000
51 شوريك  خوي  اجراي جوي بتني 365 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.300 متر طول - اجراي كانال سنگي 257 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        550,000,000      7,250,000
52 آخته خانه  سلماس  اجراي جوي بتني 700 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 متر طول - اجراي كانال سنگي 150 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.700 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        490,000,000      6,950,000
53 باغدرق خوي  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 800 متر طول - اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.300 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        650,000,000      7,750,000
54 علي شيخ  خوي  اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.000 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 5.000 متر مربع - جداره ساز ي 800 متر مربع - نصب المان يادبود - پيرنشين و مبلمان روستايي و ساير عمليات مربوط به اجراي طرج هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        740,000,000      8,200,000
55 يالقوز آغاج  سلماس  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - كانيو بتني 600 متر طول - اجراي  زير اساس 2.600 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        530,000,000      7,150,000
56 آب گرم  سلماس  اجراي جوي بتني 400 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.000 متر طول - اجراي زيراساس (0-50 رودخانه اي )800 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 3.500 متر مربع - نصب المان يادبود و سار عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        720,000,000      8,100,000
57 قزل بلاغ  چالدارن  اجراي جوي سنگي 1.000 متر طول - اجراي كانيوسنگي 260 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.200 متر مكعب - نصب المان يادبود و  ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        450,000,000      6,750,000
58 كرد كندي چالدارن  اجراي جوي بتني 470 متر طول - اجراي كانيو بتني 200 متر طول - اجراي زير اساس500 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 5.200 متر مربع- اجراي مبلمان روستايي - نصب المان يادبود و پيرنشين و  ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        770,000,000      8,350,000
59 زاويه سفلي  چالدارن  اجراي جوي سنگي (60*60) 500 متر طول - اجراي كانيو سنگي 250 متر طول - اجراي ديوار حائل 120 متر مكعب - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.400 مترمكعب - پياده روسازي 1.169 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        530,000,000      7,150,000
60 حاجيلار  چايپاره  اجراي جوي بتني 350 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.070 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.466 متر مكعب - پياده روسازي 2.500 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) نصب المان و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي رستايي        850,000,000      8,750,000
61 پورناك  پلدشت  اجراي جوي سنگي 800 متر طول - اجراي كانيو سنگي 800 متر طول - اجراي زير اساس ( 0- 50 رودخانه اي ) 1.800 متر مكعب - پياده روسازي 2.500 متر مربع ( اجراي سنگ فرش ) - نصب المان و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        800,000,000      8,500,000
62 حيدر لوي بيگلر  اروميه  اجراي روسازي و اسفالت ريزي 2.200 متر مربع - اجراي جوي سنگي 100 متر طول و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       220,000,000      5,600,000
63 نايبين  اروميه  اجراي جوي بتني 578 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.095 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.410 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي  روستايي        420,000,000      6,600,000
64 ينگجه  اروميه  اجراي كانال سنگي 250 متر طول - اجراي جوي بتني 600 متر طول - اجراي تك جدول 600 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        610,000,000      7,550,000
65 قلعه اسماعيل آقا  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - اجراي كانال سنگي - اجراي زير اساس ( 0- 50 رود خانه اي ) 1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        620,000,000      7,600,000
66 تركمان  اروميه  اجراي جوي بتني 450 متر طول - اجراي كانيو بتني 250 متر طول - اجراي زير اساس ( 0- 50 رود خانه اي ) 1.680 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        250,000,000      5,750,000
67 جمال آباد  اروميه  اجراي جوي  سنگي  - اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي تك جدول 38 متر طول - اجراي كانيو بتني 255 متر طول- اجرا ي زير اساس 2.022 متر مكعب  - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        450,000,000      6,750,000
68 كوكيا اروميه  اجراي جوي بتني 420 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.210 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.074 متر مكعب - پياده روسازي 2.600 متر مربع ( سنگ فرش ) - اجراي مبلمان روستاي - نصب پيرنشين و الما يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        650,000,000      7,750,000
69 خوشاكو اروميه  اجراي جوي بتني 1.250 متر طول - اجراي كانيو بتني 348 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.900 متر مكعب - نصب المان يادبود و سايرعمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        540,000,000      7,200,000
70 داربارود اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 330 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.455 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        440,000,000      6,700,000
71 دزدگير اروميه  اجراي جوي بتني 802 متر طول - اجراي كانيو بتني 790 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.316 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        440,000,000      6,700,000
72 دستجرد  اروميه  اجراي جوي بتني 1.300 متر طول - اجراي كانيو بتني 117 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.600 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
73 دهكده آسايش  اروميه  اجراي جوي بتني 1.227 متر طول - اجراي كانيو بتني 257 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.652 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
74 بالستان  اروميه  اجراي جوي بتني و سنگ فرش معابر 1.750 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        228,000,000      5,640,000
75 حماملار  اروميه  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 205 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.805 متر مكعب - اجراي ديوار سنگي حائل 220 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        630,000,000      7,650,000
76 آلمان آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 796 متر طول - اجراي كانيو بتني 546 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.765 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        430,000,000      6,650,000
77 آغبلاغ  اروميه  اجراي جوي بتني 634 متر طول - اجراي كانيو بتني 975 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.030 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        400,000,000      6,500,000
78 رشكان  اروميه  اجراي جوي بتني 1.014 متر طول - اجراي كانيو بتني 617 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 628 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        460,000,000      6,800,000
79 قره آغاج  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 300 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.150 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        410,000,000      6,550,000
80 قصريك  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 410 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        470,000,000      6,850,000
81 ساعتلوي بيگلر  اروميه  اجراي جوي بتني 700 متر طول -اجراي كانال سنگي 152 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.000 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
82 قرابقلو  اروميه  اجراي جوي بتني 665 متر طول -اجراي كانيو بتني 1.070 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
83 قرالر طسوج  اروميه  اجراي جوي بتني 666 متر طول -اجراي كانيو بتني 1.200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.700 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        460,000,000      6,800,000
84 منصور آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 700 متر طول -اجراي كانيو بتني 400 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.900 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        360,000,000      6,300,000
85 كاير  اروميه  اجراي جوي بتني 600 متر طول -اجراي كانيو بتني 550 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.000 متر مكعب- اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
86 اوزون ملك  اروميه  اجراي جوي بتني 793 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.030 متر طول - پياده روسازي 2.500 متر مربع - اجراي المان يادبود - اجراي پل فلزي تقاطع ها - پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي        720,000,000      8,100,000
87 برازان  اروميه  اجراي جوي بتني 500 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 متر طول - اجراي تك جدول 110 متر طول - اجراي زير اساس ( 0-50  رودخانه اي )1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        360,000,000      6,300,000
88 مبارك اباد  اروميه  اجراي جوي بتني 750 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - اجراي زير اساس 2.550 متر مكعب - نصب المان يادبود و سايرعمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       470,000,000      6,850,000
89 كريم اباد  اروميه  اجراي جوي سنگي 480 متر طول - اجراي جوي بتني 750 متر طول - اجراي كانيو بتني 200 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.187 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
90 غفار بهي  اروميه  اجراي جوي بتني 600 متر طول - اجراي كانيو بتني 700 متر طول - اجراي كانال سنگي 210 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي )1.613 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        470,000,000      6,850,000
91 سيدان  اروميه  اجراي جوي بتني 782 متر طول - اجراي كانيو بتني 775 متر طول - اجراي كانيو مياني 94 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        450,000,000      6,750,000
92 ساري بيگلو چراغ  اروميه  اجراي جوي بتني 175 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.000 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي )1.155 متر مكعب - اجراي كانال سنگي 120 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        380,000,000      6,400,000
93 قلعه عزيز بيگ  اروميه  اجراي كانال سنگي 100 متر طول - اجراي جوي بتني 1.170 متر طول - اجراي كانيو بتني 90 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خان اي ) 850 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        440,000,000      6,700,000
94 سنگر مير عبداله  اروميه  اجراي جوي بتني 1.300 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 مر طول - اجراي لايه زيراساس 750 متر مكعب - اجراي مبلمان روستايي - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        480,000,000      6,900,000
95 ريحان آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 5.000 متر مكعب - نصب المان يادبود  و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        650,000,000      7,750,000
96 تبت  اروميه  اجراي جوي بتني 600 مترطول - اجراي كانيو بتني 392 متر طول - اجراي زير اساس 530 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        280,000,000      5,900,000
تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريزي به حساب سيباي 2173680016008 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي 
اخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه و يا انصراف تا ساعت 9 صح مورخ 90/06/14  
تاريخ بازگشايي پاكات قيمت تا رديف 48 مورخ 90/06/20 و مابقي مورخ 90/06/21 ساعت 9 صبح     
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : اروميه - ميدان مدرس ابتداي بلوار شهيد باهنر - ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي - شخص پاسخگو ك اميرقوچاقي   
شماره تماس :3851586-3851587-0441    
***** هزينه چاپ آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد ****    


کد خبر:  684438
فرستنده: bonyadmaskan-ag Admin
گروه: مناقصه ها
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

جستجوی سایت و اخبار   کمينه 

اخبار پر بیننده ماه   کمينه 
آخرین اخبار افزوده شده   کمينه 
تنها 8 درصد از منازل روستایی بخش سیلوانه مقاوم سازی شده است
اولین جلسه نظارت بر اجرای تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شوراهای عالی استان
نقش ارزنده دهیاران و شورا های اسلامی در ترویج طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
تقدیر از شعب نمونه در امر جذب تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
دیدار مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی
بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان خوی
بهره مندی100 خانوار دیگر در روستاهای شهرستان چایپاره ، از نعمت مسکن مقاوم
برگزاری نشست خبری بمناسبت 21 فروردین سالروز افتتاح حساب 100 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
همایش مدیریت جامع سوانح طبیعی و بلایا
دیدار فرماندار نقده با کارکنان بنیاد مسکن
دیدار جناب آقای دکتر شریف پور نماینده محترم شهرستانهای ماکو ، شوط ، پلدشت، چالدران با کارکنان بنیاد مسکن شهرستان ماکو
نقش ارزنده امامان جمعه و روحانیون در ترویج فرهنگ مقاوم سازی
در ساخت مسکن مقاوم با بنیاد مسکن همکاری کنید
جلسه با اهالی روستای صوفیان اشنویه جلسه با اهالی روستای صوفیان اشنویه
اعطای لوح تقدیر به مناسبت 21 فروردین سالروزتأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، و فرماندار تکاب
ازتجربیاتی که بازنشستگان، رایگان در اختیارمان قرار می دهند، نهایت بهره برداری را بعمل آوریم
حضور برسر مزار شهدای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی
افتتاح همزمان ۹ طرح هادی و یک هزار واحد مسکونی مقاوم روستایی و اعطای یک هزار جلد سند مالکیت روستایی
رواق منظر چشمم آشیانه توست کرم نما و فرودآ که خانه، خانه توست