ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
مطالب ..................................   کمينه 
    کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 26971  تعداد امتیازدهی:  1   (Article Rating 


آگهي فراخوان مناقصه عمومي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجا نغربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل راه از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت و پيمانكاران كه تمايل به شركت د رمناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ     90/05/31نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند

 

      آگهي فراخوان مناقصه عمومي     
بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجا نغربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل راه از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت و پيمانكاران كه تمايل به شركت د رمناقصه دارند دعوت مي شود تا مورخ     90/05/31نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند 
رديف  نام پروژه  شهرستان  شرح عمليات پروژه   مبلغ برآورد اوليه ( به ريال )   مبلغ تضمين    ( به ريال ) 
1  حاصل قوبي امير اباد  مياندواب  مخلوط ريزي و زيرسازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 8.000 مترمربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        518,935,000      7,094,675
2  مراد خانلو  مياندواب  مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - اسفالت ريزي 5.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        311,221,500      6,056,108
3  قره سقال مياندواب  آوار برداري ؛ خاكبرداري و خاكريزي 3.000 متر مكعب - جوي بتني 900 متر - كانيو بتني 900 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - سنگ فرش 2.500 متر مربع - پل تقاطعات  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        796,455,900      8,482,280
4  قينرجه  تكاب  خاك برداري و خاكريزي 1.100 متر مكعب - جوي بتني 500 متر طول - كانال سنگي 100 متر طول - سنگفرش 500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - آلمان بنياد و پل تقاطعات و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        750,231,700      8,251,159
5 عربشاه گروس  تكاب  سنگفرش 1.500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - المان بنياد و پل تقاطعات و ايستگاه خودروي عمومي و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        693,054,500      7,965,273
6  قيزقاپان سنگ  تكاب  سنگ فرش 5.500 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - اجراي كانيو 150 متر - المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        781,350,150      8,406,751
7  چپلوجه  شاهين دژ آوار برداري ؛خاكبرداري و خاكريزي 500 متر مكعب - جوي بتني 600 متر - كانيو بتني 300 متر - مخلوط ريزي  و زير سازي 1.500 متر مكعب - سنگ فرش 1.500 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد- و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي       600,341,300      7,501,707
8  حاجي اباد شاهين دژ آوار برداري ،خاكبرداري و خاكريزي 3.500 متر مكعب - جوي بتني 1.200 متر - كانيو بتني 1.200 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 1.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي       790,999,200      8,454,996
9  عباس بولاغي  شاهين دژ مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - آسفالت ريزي 8.000 متر مربع - پياده روسازي 1.000 متر مربع - اجراي پل فلزي تقاطعات ، ايستگاه و المان يادبود بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        736,184,000      8,180,920
10  قره قويونلو  شاهين دژ آوار برداري ،خاكبرداري وخاكريزي 3.050 متر مكعب - جوي بتني 700 متر - كانيو بتني 700 متر - اجراي زير اساس 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 700 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        527,771,700      7,138,859
11  كوسه  بوكان  سنگ فرش 5.000 متر مربع - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200 متر مكعب - جوي سنگي 250 متر - كانيو سنگي 270 متر - اجراي پل فلزي تقاطعات - ايستگاه خودروي عمومي و المان بنياد  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        891,525,660      8,957,628
12  گل مرزينك  بوكان  آوار برداري ، خاكبرداري و خاك ريزي 6.000 متر مكعب - جوي بتني 700 متر - كانيو بتني 700 متر - سنگ فرش 3.200 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        791,848,500      8,459,243
13 خانقاه  بوكان  آوار برداري ، خاك برداري و خاك ريزي 4.000 متر مكعب - جوي بتني 200 متر - جوي سنگي 180متر - كانال سنگي 350 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب - سنگ فرش 2.500 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        711,386,740      8,056,934
14  حاجي لك  بوكان  آوار برداري ،خاك برداري و خاك ريزي 1.500 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 2.500 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        641,521,500      7,707,608
15  حاجي آباد آختاچي  بوكان  آوار برداري ، خاك برداري و خاك ريزي 3.600 متر مكعب - جوي بتني 600 متر - كانيو بتني 500 متر - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - سنگ فرش 2.000 متر مربع - پل تقاطعات و المان بنياد - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        525,485,900      7,127,430
16  گندويلا  اشنويه  عمليات خاكي 1.170 متر مكعب - جوي بتني 700 متر طول - كانيو بتني 1.000 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 متر مكعب و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       417,563,580      6,587,818
17  سنگان  اشنويه  عمليات خاكي 857 متر مكعب - جوي بتني 80 متر طول - كانيو بتني 1.090 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي ( زير اساس ) 1.000 متر مكعب -كانال سنگي 230 متر طول و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        388,742,356      6,443,712
18  آقا بيگلو نقده  خاكبرداري و خاكريزي 1.000 متر مكعب - ديوار حائل 200 متر طول - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10مورد - احداث پارك كودك 500 متر مربع - سرعتگير 40 متر طول - اجراي پل آهني تقاطعها 1.500 كيلوگرم - ايستگاه خودرو ترددعمومي - اجراي نرده فلزي 400 متر طول - ساماندهي فضاي سبز 400 متر مربع - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       815,363,450      8,576,817
19 آقا بيگلو نقده  مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - اسفالت ريزي معابر 6.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       494,032,000      6,970,160
20  بالقچي  نقده  آوار برداري 450 متر مكعب - خاكبرداري و خاكريزي 500 متر مكعب - جوي بتني 750 متر طول - كانيو بتني 1.200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.000 - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - اجراي- جداره سازي 200 متر مربع -پيرنشين و نيمكت 10 مورد - احداث پاركت كودك600 متر مربع - پل آهني تقاطعها3.000 كيلو گرم - اجراي پل بتني نقاطعها 50 متر طول ( دال بتني ) - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       959,648,350      9,298,242
21  توپوز آباد  نقده  عمليات خاكي 2.420 متر مكعب - جوي بتني 460 متر طول - كانيو بتني 1.530 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200 متر مكعب - پياده روسازي و سنگفرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - احداث پارك كودك 500 متر مربع - ساماندهي فضاي سبز ميادين و مراكز محله 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني نقاطعها 2.500 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       930,818,660      9,154,093
22  راهدانه  نقده  عمليات خالي 1.440 متر مكعب - جوي بتني 1.200 متر طول - كانيو بتني 1.100 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 200 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها 2.500 كيلو گرم - ايستگاه خودرو تردد عمومي - اجراي يادمان و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        977,976,410      9,389,882
23  حاجي خوش  مهاباد عمليات خاكي 900 متر مكعب - مخلوط ريزي و زير سازي 1.500 متر مكعب - اسفالت ريزي 7.500 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        555,701,100      7,278,506
24  قپي بابا علي  مهاباد عمليات خاكي 100 متر مكعب - جوي بتني 200 متر طول - كانيو بتني 400 متر طول - مخلو ط ريزي و زير سازي 300 متر مكعب - پياده رو سازي و سنگ فرش معابر 950 متر مربع - پيرنشين و يانيمكت 3 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها عمومي - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما       424,352,050      6,621,760
25 بصري  مهاباد عمليات خاكي 1.000 متر مكعب - جوي بتني 320 متر طول - كانيو بتني 320 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 500 متر مكعب - پياده روسازي و سنگفرش معابر 1.400 متر مربع - جداره سازي 100 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت سه مورد - اجراي پل آهني - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي        423,749,245      6,618,746
26  يوسفكند  مهاباد عمليات خاكي 1.900متر مكعب -- مخلوط ريزي و زير سازي 1.400 متر مكعب - آسفالت ريزي 7.500 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 950 متر مربع - - پيرنشين و يا نيمكت - اجراي پل آهني تقاطعها  عمومي  - اجراي يادمان و فضاي سبز و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        616,534,800      7,582,674
27 اشنو زنگ  پيرانشهر  عمليات خاكي 500 متر مكعب - جوي سنگي 220 متر طول - كانيو بتني 220 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 300 متر مكعب - اسفالت ريزي 150 متر مربع - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 650 متر مربع - جداره سازي 100 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت - اجراي پل آهني تقاطعها - تكميل فضاي سبز و سايرعمليا ت مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        334,076,650      6,170,383
28 بادين آباد  پيرانشهر  عمليات خاكي 1.600 متر مكعب - جوي بتني 350 متر طول - كانيو بتني 900 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 800 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.150 متر مربع - جداره سازي 300 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها - اجراي يادمان و فضاي سبز - ايستكاه خودروي عمومي  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        648,019,400      7,740,097
29  خرنج  پيرانشهر  عمليات خاكي 3.200 متر مكعب - جوي بتني 350 متر طول - كانيو بتني 950 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 350 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها - اجراي يادمان و فضاي سبز - ايستكاه خودروي عمومي  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        691,742,750      7,958,714
30  رزگاري  پيرانشهر  عمليات خاكي 1.600 متر مكعب - جوي بتني 600 متر طول - كانيو بتني 1.200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.200متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.100 متر مربع - جداره سازي 250 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        728,429,875      8,142,149
31 كوپر پيرانشهر  عمليات خاكي 2.250 متر مكعب - جوي بتني 200 متر طول - كانيو بتني 1.100 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع - جداره سازي 1.000 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 50 مورد - اجراي پل آهني تقاطعها -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        893,477,050      8,967,385
32  اسلام آباد  سردشت  عمليات خاكي 900 متر مكعب - جوي سنگي  200 متر طول - كانيو سنگي 200 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.500 متر مربع - جداره سازي 700 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - ديوار حائل 100 متر مكعب - اجرا ي المان - اجراي پل آهني تقاطعها و فضاي سبز ، ايستگاه خودرو  -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        705,982,000      8,029,910
33 واوان  سردشت  عمليات خاكي 1.850 متر مكعب - جوي بتني 500 متر طول - كانيو بتني 500 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 2.000 متر مربع - جداره سازي 500 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 20 مورد - ديوار حائل 200 متر مكعب -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        712,296,650      8,061,483
34  بيوران عليا  سردشت  عمليات خاكي 1.800 متر مكعب  - كانيو بتني 900 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 1.400متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع - جداره سازي 1.000 متر مربع - پيرنشين و يا نيمكت 10 مورد - ديوار حائل 100 متر مكعب -  اجراي المان  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        794,189,850      8,470,949
35 نلاس  سردشت  عمليات خاكي 1.250 متر مكعب - جوي بتني 1.170 متر طول - كانيو بتني 1.170 متر طول - مخلوط ريزي و زير سازي 2.050 متر مكعب - پياده روسازي و سنگ فرش معابر 1.800 متر مربع -  - ديوار حائل 50 متر مكعب -  و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        987,932,120      9,439,661
36 يولاگلدي  شوط  پياده روسازي 2.000 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        250,000,000      5,750,000
37 كلوانس  خوي  آسفالت ريزي 3.000 متر مربع - و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        160,000,000      5,300,000
38  بهلول آباد  پلدشت  اجراي جوي سنگي 1.300 متر طول - اجراي كانيو سنگي 1.300 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي با دستور كتبي كارفرما        550,000,000      7,250,000
39  آغ گل  ماكو  آسفالت ريزي 8.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        400,000,000      6,500,000
40  ذلكه  ماكو  زير سازي و آسفالت ريزي 5.000 مترمربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        350,000,000      6,250,000
41  قره خاج  ماكو  اجراي سنگ فرش معابر 3.000 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       370,000,000      6,350,000
42 كوزه رش  سلماس  پياده روسازي 500 متر مربع - اجراي جوي بتني 300 متر طول - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        160,000,000      5,300,000
43  ملحم  سلماس  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 2.600 متر طول - اجراي كانال سنگي 30 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.400 متر مكعب - اجراي پل فلزي تقاطع ها - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        880,000,000      8,900,000
44  سعلكده  خوي  اجراي جوي بتني 580 متر طول - پياده روسازي 1.810 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        450,000,000      6,750,000
45 پكاجيك  خوي  اسفالت ريزي و روسازي مسير 8.400 متر مربع و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
46  كشمش تپه  ماكو  اجراي جوي بتني 450 متر طول - اجراي كانيو بتني 450 متر طول - اجراي زير اساس 1.000 متر مكعب - پياده روسازي 1.000 متر مربع ( اجراي سنگ فرش ) اجراي مبلمان - نصب پيرنشين و المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        340,000,000      6,200,000
47  قره زمين  شوط  اجراي جوي سنگي 900 متر طول - اجراي كانيو سنگي 900 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        400,000,000      6,500,000
48 مخين  خوي  اجراي جوي بتني 650 متر طول - اجراي كانيو بتني 650 متر طول - پياده روسازي 1.500 متر مربع ( سنگ فرش ) - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.300 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        670,000,000      7,850,000
49 قشلاق  خوي  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 800 متر طول -- اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.200 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        800,000,000      8,500,000
50 كرتي  خوي  اجراي جوي بتني 900 متر طول - اجراي كانيو بتني 900 متر طول - اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.840 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        780,000,000      8,400,000
51 شوريك  خوي  اجراي جوي بتني 365 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.300 متر طول - اجراي كانال سنگي 257 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        550,000,000      7,250,000
52 آخته خانه  سلماس  اجراي جوي بتني 700 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 متر طول - اجراي كانال سنگي 150 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.700 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        490,000,000      6,950,000
53 باغدرق خوي  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 800 متر طول - اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 3.300 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        650,000,000      7,750,000
54 علي شيخ  خوي  اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.000 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 5.000 متر مربع - جداره ساز ي 800 متر مربع - نصب المان يادبود - پيرنشين و مبلمان روستايي و ساير عمليات مربوط به اجراي طرج هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        740,000,000      8,200,000
55 يالقوز آغاج  سلماس  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - كانيو بتني 600 متر طول - اجراي  زير اساس 2.600 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        530,000,000      7,150,000
56 آب گرم  سلماس  اجراي جوي بتني 400 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.000 متر طول - اجراي زيراساس (0-50 رودخانه اي )800 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 3.500 متر مربع - نصب المان يادبود و سار عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        720,000,000      8,100,000
57 قزل بلاغ  چالدارن  اجراي جوي سنگي 1.000 متر طول - اجراي كانيوسنگي 260 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.200 متر مكعب - نصب المان يادبود و  ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        450,000,000      6,750,000
58 كرد كندي چالدارن  اجراي جوي بتني 470 متر طول - اجراي كانيو بتني 200 متر طول - اجراي زير اساس500 متر مكعب - اجراي سنگ فرش معابر 5.200 متر مربع- اجراي مبلمان روستايي - نصب المان يادبود و پيرنشين و  ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي روستايي        770,000,000      8,350,000
59 زاويه سفلي  چالدارن  اجراي جوي سنگي (60*60) 500 متر طول - اجراي كانيو سنگي 250 متر طول - اجراي ديوار حائل 120 متر مكعب - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.400 مترمكعب - پياده روسازي 1.169 متر مربع - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        530,000,000      7,150,000
60 حاجيلار  چايپاره  اجراي جوي بتني 350 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.070 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.466 متر مكعب - پياده روسازي 2.500 متر مربع ( بصورت سنگ فرش ) نصب المان و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي رستايي        850,000,000      8,750,000
61 پورناك  پلدشت  اجراي جوي سنگي 800 متر طول - اجراي كانيو سنگي 800 متر طول - اجراي زير اساس ( 0- 50 رودخانه اي ) 1.800 متر مكعب - پياده روسازي 2.500 متر مربع ( اجراي سنگ فرش ) - نصب المان و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        800,000,000      8,500,000
62 حيدر لوي بيگلر  اروميه  اجراي روسازي و اسفالت ريزي 2.200 متر مربع - اجراي جوي سنگي 100 متر طول و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       220,000,000      5,600,000
63 نايبين  اروميه  اجراي جوي بتني 578 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.095 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.410 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي  روستايي        420,000,000      6,600,000
64 ينگجه  اروميه  اجراي كانال سنگي 250 متر طول - اجراي جوي بتني 600 متر طول - اجراي تك جدول 600 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        610,000,000      7,550,000
65 قلعه اسماعيل آقا  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - اجراي كانال سنگي - اجراي زير اساس ( 0- 50 رود خانه اي ) 1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        620,000,000      7,600,000
66 تركمان  اروميه  اجراي جوي بتني 450 متر طول - اجراي كانيو بتني 250 متر طول - اجراي زير اساس ( 0- 50 رود خانه اي ) 1.680 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        250,000,000      5,750,000
67 جمال آباد  اروميه  اجراي جوي  سنگي  - اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي تك جدول 38 متر طول - اجراي كانيو بتني 255 متر طول- اجرا ي زير اساس 2.022 متر مكعب  - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        450,000,000      6,750,000
68 كوكيا اروميه  اجراي جوي بتني 420 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.210 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.074 متر مكعب - پياده روسازي 2.600 متر مربع ( سنگ فرش ) - اجراي مبلمان روستاي - نصب پيرنشين و الما يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        650,000,000      7,750,000
69 خوشاكو اروميه  اجراي جوي بتني 1.250 متر طول - اجراي كانيو بتني 348 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.900 متر مكعب - نصب المان يادبود و سايرعمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        540,000,000      7,200,000
70 داربارود اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 330 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.455 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        440,000,000      6,700,000
71 دزدگير اروميه  اجراي جوي بتني 802 متر طول - اجراي كانيو بتني 790 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.316 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        440,000,000      6,700,000
72 دستجرد  اروميه  اجراي جوي بتني 1.300 متر طول - اجراي كانيو بتني 117 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.600 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
73 دهكده آسايش  اروميه  اجراي جوي بتني 1.227 متر طول - اجراي كانيو بتني 257 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.652 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
74 بالستان  اروميه  اجراي جوي بتني و سنگ فرش معابر 1.750 متر مربع و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        228,000,000      5,640,000
75 حماملار  اروميه  اجراي جوي بتني 800 متر طول - اجراي كانيو بتني 205 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.805 متر مكعب - اجراي ديوار سنگي حائل 220 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        630,000,000      7,650,000
76 آلمان آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 796 متر طول - اجراي كانيو بتني 546 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.765 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        430,000,000      6,650,000
77 آغبلاغ  اروميه  اجراي جوي بتني 634 متر طول - اجراي كانيو بتني 975 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.030 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        400,000,000      6,500,000
78 رشكان  اروميه  اجراي جوي بتني 1.014 متر طول - اجراي كانيو بتني 617 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 628 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        460,000,000      6,800,000
79 قره آغاج  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 300 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.150 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        410,000,000      6,550,000
80 قصريك  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي كانيو بتني 410 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        470,000,000      6,850,000
81 ساعتلوي بيگلر  اروميه  اجراي جوي بتني 700 متر طول -اجراي كانال سنگي 152 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.000 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
82 قرابقلو  اروميه  اجراي جوي بتني 665 متر طول -اجراي كانيو بتني 1.070 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 2.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
83 قرالر طسوج  اروميه  اجراي جوي بتني 666 متر طول -اجراي كانيو بتني 1.200 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.700 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        460,000,000      6,800,000
84 منصور آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 700 متر طول -اجراي كانيو بتني 400 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.900 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        360,000,000      6,300,000
85 كاير  اروميه  اجراي جوي بتني 600 متر طول -اجراي كانيو بتني 550 متر طول  - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.000 متر مكعب- اجراي كانال سنگي 200 متر طول  - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        500,000,000      7,000,000
86 اوزون ملك  اروميه  اجراي جوي بتني 793 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.030 متر طول - پياده روسازي 2.500 متر مربع - اجراي المان يادبود - اجراي پل فلزي تقاطع ها - پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هاي هادي روستايي        720,000,000      8,100,000
87 برازان  اروميه  اجراي جوي بتني 500 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 متر طول - اجراي تك جدول 110 متر طول - اجراي زير اساس ( 0-50  رودخانه اي )1.800 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي        360,000,000      6,300,000
88 مبارك اباد  اروميه  اجراي جوي بتني 750 متر طول - اجراي كانيو بتني 600 متر طول - اجراي زير اساس 2.550 متر مكعب - نصب المان يادبود و سايرعمليات مربوط به اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما       470,000,000      6,850,000
89 كريم اباد  اروميه  اجراي جوي سنگي 480 متر طول - اجراي جوي بتني 750 متر طول - اجراي كانيو بتني 200 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 1.187 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        510,000,000      7,050,000
90 غفار بهي  اروميه  اجراي جوي بتني 600 متر طول - اجراي كانيو بتني 700 متر طول - اجراي كانال سنگي 210 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي )1.613 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        470,000,000      6,850,000
91 سيدان  اروميه  اجراي جوي بتني 782 متر طول - اجراي كانيو بتني 775 متر طول - اجراي كانيو مياني 94 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خانه اي ) 1.100 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        450,000,000      6,750,000
92 ساري بيگلو چراغ  اروميه  اجراي جوي بتني 175 متر طول - اجراي كانيو بتني 1.000 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي )1.155 متر مكعب - اجراي كانال سنگي 120 متر طول - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي        380,000,000      6,400,000
93 قلعه عزيز بيگ  اروميه  اجراي كانال سنگي 100 متر طول - اجراي جوي بتني 1.170 متر طول - اجراي كانيو بتني 90 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رود خان اي ) 850 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        440,000,000      6,700,000
94 سنگر مير عبداله  اروميه  اجراي جوي بتني 1.300 متر طول - اجراي كانيو بتني 500 مر طول - اجراي لايه زيراساس 750 متر مكعب - اجراي مبلمان روستايي - نصب المان يادبود و پيرنشين و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        480,000,000      6,900,000
95 ريحان آباد  اروميه  اجراي جوي بتني 1.000 متر طول - اجراي زير اساس (0-50 رودخانه اي ) 5.000 متر مكعب - نصب المان يادبود  و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        650,000,000      7,750,000
96 تبت  اروميه  اجراي جوي بتني 600 مترطول - اجراي كانيو بتني 392 متر طول - اجراي زير اساس 530 متر مكعب - نصب المان يادبود و ساير عمليات مرتبط با اجراي طرح هادي روستايي با دستور كتبي كارفرما        280,000,000      5,900,000
تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريزي به حساب سيباي 2173680016008 بانك ملي شعبه مدرس اروميه بنام بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي 
اخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه و يا انصراف تا ساعت 9 صح مورخ 90/06/14  
تاريخ بازگشايي پاكات قيمت تا رديف 48 مورخ 90/06/20 و مابقي مورخ 90/06/21 ساعت 9 صبح     
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : اروميه - ميدان مدرس ابتداي بلوار شهيد باهنر - ذيحسابي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي - شخص پاسخگو ك اميرقوچاقي   
شماره تماس :3851586-3851587-0441    
***** هزينه چاپ آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد ****    


کد خبر:  684438
فرستنده: bonyadmaskan-ag Admin
گروه: مناقصه ها
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

جستجوی سایت و اخبار   کمينه 

اخبار پر بیننده ماه   کمينه 
آخرین اخبار افزوده شده   کمينه 
آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی سال 1397 همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان غربی:
افتتاح طرح هادی 27 روستا درآذربایجان غربی، بمناسبت هفته دولت:
بازدید قائم مقام نماینده ولی فقیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، از اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی در آذربایجان غربی:
دیدار قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با امام جمعه ارومیه:
بهره مندی1300 خانوار دیگر در سطح روستاهای آذربایجان غربی از نعمت مسکن مقاوم:
روز قدس
بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان دالاهو استان کرمانشاه:
طرح های عمرانی در روستاها، با مشارکت اهالی و مسئولین تسهیل و با سرعت تهیه و اجرا می شوند:
نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در ایجاد اشتغال:
بازنشستگان فراموش نشوند:
20 خانوار دیگر در روستاهای چالدران، مسکن دار شدند:
مقاوم بسازیم تا در برابر سوانح، در امان بمانیم:
همکاری گسترده در مسیرگشایی معابر و اجرای طرح هادی، اهالی روستایی نظام آباد ازتوابع شهرستان نقده:
نشست با بیمه میهن:
کسب رتبه اول کشوری، در اجرای طرحهای عمران روستایی، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی:
عطر افشانی مزار شهدای والا مقام، بمناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر:
شوراهای اسلامی و دهیاران بعنوان بازوی توانمند و پل ارتباطی با دستگاههای اجرایی:
همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، با بانکهای عامل در خصوص وصول مطالبات، تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی:
نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان سلماس:
حضور در تشییع باشکوه و تاریخی، عالم ربانی، مجاهد نستوه، حاج شیخ غلامرضا حسنی: