ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی   کمينه 

 

فصل سوم : ارکان

ماده 9 : ارکان بنیاد عبارتند از :

الف : شورای مرکزی

ب : سرپرست

ج : بازرسان

ماده 10 : شورای مرکزی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری بنیاد دارای پنج نفر عضو به ترتیب ذیل می باشد .

الف : یک نفر روحانی : نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین .

ب  : نماینده دولت : وزیر مسکن و شهر سازی .

ج : سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهر سازی به انتخاب دو نفر فوق الذکر .

تبصره : اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان ریاست شورا انتخاب می نمایند  .

ماده 11 : روحانی عضو شورای مرکزی علاوه بر وظایف عضویت در  شورا مسوولیت انطباق فعالیتهای بنیاد با موازین شرعی را خواهد داشت .

تبصره : روحانی عضو شورا موظف است در مواردی که اجرای هر قسمت از مواد این قانون که نیاز به اذن ولی فقیه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نماید .

ماده 12 : وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت علاوه بر وظایف عضویت در شورا پاسخگوی مجلس در حدود اختیارات خواهد بود .

ماده 13 : یکی از اعضاء شورای مرکزی انتخاب و یا حکم ریاست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است ..

تبصره : شورای مرکزی می تواند سرپرست بنیاد را با حداقل 3 رأی  عزل نماید .

ماده 14 : دو نفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرکزی برای مدت یکسان انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

. فصل چهارم : مقررات مالی و عمومی

ماده 15 : بودجه ، امکانات و منابع مالی بنیاد عبارتند از :

1 : حساب 100 حضرت امام مدظله .

2 :  کمکهای نقدی و غیر نقدی از قبیل زمین ، مستغلات ساختمالی و غیره که از طرف مردم ، دولت و سایر نهادها و دستگاهها به بنیاد واگذار می شود .

3 : کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید .

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کمکهای موضوع بندهای 1و 2و 3 این ماده را به عنوان هزینه های قابل قبول مودیان محسوب نماید .

4 . کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می گردد .

5 . در آمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارایه خدمات فنی .

ماده 16 . بنیاد از پرداخت مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف می باشد .

ماده 17 : بنیاد دارای شخصیت  حقوقی بوده و نمایندگی قانونی بنیاد با سرپرست بنیاد است و می تواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام قانونی دیگر نماینده و یا وکیل تعیین و به مراجع قضایی ، اداری ، انتظامی و ثبتی معرفی نماید .

تبصره : بنیاد از پرداخت هزینه های دادرسی د رتمام مراجع قضایی اداری معاف می باشد .

ماده 18 : بنیاد در جهت انجام وظایف خود میتواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهای کشور دارای شعب و نمایندگی باشد .

ماده 19 : آیین نامه های اجرایی این قانون توسط شورای مرکز تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید .

نمایش تک صفحه ای
صفحه اول | صفحه دوم