ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
اهم عناوین و رتبه های کسب شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی.................................................................   کمينه 
عناوین استانی | عناوین کشوری |  عناوین خارج از کشور
 
نمایش تک صفحه ای

عنوان کسب شده

مقام تشويق کننده

سال

کسب رتبه اول کشوري، دريافت تقدير نامه، لوح تقدير، تنديس و نشان در اجرا و رعايت مقررات ملي ساختمان 

مهندس علي نيکزاد وزيرمحترم مسکن وشهرسازي

   16/11/1389

 دريافت لوح تقدير در خصوص اجراي موفق طرح مسکن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت

مهندس علي نيکزاد وزيرمحترم مسکن وشهرسازي

7/10/1389

 دريافت لوح تقدير درخصوص اتمام بازسازي 2988 واحد مسکوني روستاهاي کنارک استان سيستان و بلوچستان که در اثر سيل و طوفان گونو خسارت ديده بودند با استفاده از اعتبارات ملي .

مهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

1389

 دريافت لوح تقدير درخصوص اتمام بازسازي 2988 واحد مسکوني روستاهاي کنارک استان سيستان و بلوچستان که در اثر سيل و طوفان گونو خسارت ديده بودند با استفاده از اعتبارات ملي.

 سجادي فرماندار شهرستان کنارک استان سيستان و بلوچستان

1389

 کسب رتبه اول کشوري در اجراي طرح مسکن مهر در شهرهاي زير25 هزار نفر جمعيت 

در ارزيابي معاونت مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

1389

دريافت لوح تقدير درخصوص اجراي مطلوب طرح هاي عمراني در روستاهاي استان

جناب آقاي جليل بشارتي ، مشاور رئيس جمهور و رئيس دفتر امور مناطق محروم کشور 

26/7/1388

کسب رتبه اول کشوري، دريافت تقدير نامه، لوح تقدير، تنديس و نشان در اجرا و رعايت مقررات ملي ساختمان 

مهندس علي نيکزاد وزيرمحترم مسکن وشهرسازي

19/12/1388

 دريافت لوح تقدير در خصوص پيشبرد اهداف و برنامه هاي بنياد در بخش مسکن، عمران روستايي تأمين مسکن براي اقشار کم درآمد 

مهندس محمد سعيدي کيا وزير مسکن وشهرسازي ومهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

12/6/1388

 کسب رتبه دوم کشوري در مجموع شاخص هاي مورد ارزيابي عملکرد امور ماشين آلات 

مهندس هادي درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي

1388

 دريافت لوح تقدير در خصوص تأمين مسکن روستائيان

دکترمحمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم اسلامي ايران

1388

کسب رتبه دوم کشوري درروند تهيه، تنظيم و ارايه صورتهاي مالي 

مهندس هادي درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي

1388

دريافت لوح تقدير درخصوص بزرگداشت نماز و ترويج فرهنگ نوراني 

جناب آقاي صادق شهرابي دبير شوراي فرهنگي و ستاد عالي اقامه نماز بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

1388

قدرداني در امر بازسازي مناطق زلزله زده و خدمت رساني به مردم مصيبت ديده شهرستان بم

معاون امور بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

1387

دريافت لوح تقديرکشوري درخصوص تحقق اهداف کمي صدور سند مالکيت اماکن روستايي بيش از سهميه سالانه.

حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ومهندس عليرضاتابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

1387

کسب رتبه برتر کشوري در اجراي طرح ويژه بهسازي مسکن مقاوم روستايي

مهندس عليرضاتابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

1386

کسب رتبه 1 برترکشوري دراجراي موفق طرح صدور سند مالکيت املاک روستايي و عملکرد بيش از سهميه و دريافت لوح تقدير 

حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و مهندس عليرضاتابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

1386

 کسب رتبه سوم کشوري در امور مربوط به بهبود سيستم ها ، روش ها، ضوابط و ارتقاء انگيزش و بهره وري کارکنان و رشد و پويايي سازماني

مهندس هادي درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي

1386

 دريافت لوح شايسته تقدير ، در خصوص ترويج فرهنگ نوراني نماز.

حضرت آيت ا... سيد هاشم رسولي محلاتي نماينده ولي فقيه دربنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور

1386

کسب رتبه عالي کشوري در شاخص نسبت سود به سرمايه( امور ماشين آلات) 

مهندس هادي درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي 

1385

کسب رتبه دوم کشوري در روند تهيه و تنظيم ارائه صورتهاي مالي

مهندس هادي درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي

1385

دريافت لوح تقدير در خصوص همکاري و انجام امور مربوط به عمران شهري بم استان کرمان( با استفاده از اعتبارات ملي)

مهندس نصراله دهقاني ، رئيس ستاد کل بازسازي مناطق زلزله زده بم 

1384

دريافت لوح تقدير انجام امورات محوله در پيشبرداهداف  بنياد مسکن با توجه به گزارش سازمانهاي بازرسي

مهندس حسينعلي روحاني ، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

1383

کسب رتبه برتر در خصوص آواربرداري واحدهاي خسارت ديده شهرستان  بم ناشي از زلزله پنجم ديماه 1382

مهندس محمد سعيدي کيا، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

1383

 کسب رتبه برتر در اتمام بازسازي تعداد 3060 واحد مسکوني خسارت ديده ناشي اززلزله پنجم ديماه 1382 شهرستان بم با استفاده از اعتبارات ملي واستان کرمان.

مهندس عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور.

 


عناوین استانی | صفحه 2 از 3 |  عناوین خارج از کشور